۱- حجاب برای بانوان چادر یا مقنعه و مانتو بلند در موسسات الزامی است


۲- در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس, آن کلاس ادغام یا شهریه استرداد می شود


۳- استرداد شهریه و جابه جایی کلاس بعد از شروع کلاس به  هیچ عنوان طبق ماده ۲۹ آیین نامه ثبت نام و تکمیل فرم ۶ صورت نمی گیرد ,  تکمیل فرم ۶ در هنگام ثبت نام الزامی می باشد


۴- شرایط ثبت نام ترم جدید نمره قبولی ۲۰۰ از ۳۰۰ و دریافت کارنامه و شرکت درآزمون پایان ترم می باشد
اما در یک ترم اگر نمره ۱۸۰ تا ۲۰۰ کسب شود , به صورت مشروط می تواند وارد ترم بعد شود ولی در صورت کسب نمره ۱۸۰ تا ۲۰۰ در ترم بعد مردود اعلام خواهد شد.


۵-آزمون پایان ترم توسط دبیر صورت گرفته خواهد شد و عدم حضور دانش پژوه نمره صفر محسوب میشود و  fail  اعلام می گردد


۶- نمره پایان ترم, شامل نمره کتبی پایان ترم , میان ترم و کلاسی می باشد.


۷- میان ترم به عهده خود دبیر است.


۸-  موسسه هیچ گونه مسؤلیتی در خصوص ایاب و ذهاب و عدم حضور دانش پژوه در کلاس ندارد


۹- هیچ گونه پیام یا پیغام تلفنی از طرف مسؤلین به دانش پژوهان داده نخواهد شد


۱۰-  ورود و خروج دانش پژوه از کلاس همراه با دبیر کلاس صورت گیرد


۱۱- از هنگام نواختن زنگ کلاس تا پایان, هیچ یک از اولیا اجازه صحبت با دبیر و اتلاف وقت کلاس را ندارد


۱۲- قبل از ورود به موسسه گوشی همراه خود را خاموش نمایید , در غیر این صورت طبق قانون رفتار خواهد شد


۱۳- روز های تعطیل موسسه , روز های تعطیل رسمی کشور و روز جهانی کار و کارگر می باشد


۱۴- کلیه دانش پژوهان موظفند برنامه آموزشی در هر ترم را به رویت اولیاء برسانند


۱۵- هرگونه عکس و فیلم برداری در کلاس ها و محیط موسسه ممنوع می باشد


۱۶- نرخ شهریه هر سال طبق مصوبه آموزش و پرورش دریافت می شود و هیچ فردی از عوامل اجازه دریافت شهریه اضافی را ندارد.


۱۷- مسؤلین و دبیران بر اساس اصل احترام و تکریم شخصیت  انجام وظیفه می نمایند و  رعایت این  قاعده از طرف اولیا و  دانشجویان الزامی می باشد


۱۸- هنگام نواختن زنگ, دانشجویان موظفند از کلاس خارج شوند و ساعت هر کلاس ۹۰ دقیقه است


۱۹- زنگ استراحت دبیران ۱۵ دقیقه است و بعد از نواختن زنگ, دبیر موظف است در کلاس حاضر شود


۲۰- در بین ساعات کلاس دانش پژوه حق خارج شدن از کلاس را ندارد


۲۱- در صورت داشتن ۴ جلسه غیبت ۵ نمره از آزمون پایان  ترم کسر می گردد و بیش از ۵ جلسه غیبت بدون مجوز, رایانه دانش پژوه را  مردود اعلام می نماید.


۲۲- کارنامه پایان ترم  در جلسه سوم ترم بعد,داده خواهد شد


۲۳- به هیچ وجه شهریه ترم قبل برای ترم بعد محاسبه نخواهد شد


۲۴- در صورت غیبت در آزمون پایان ترم , موسسه هیچ آزمون دیگری برگزار نخواهد کرد


۲۵- آزمون تعیین سطح مربوط به دانش پژوهان بیش از ۲ ترم وقفه تحصیلی می باشد


۲۶- موسسه هیچ گونه قرار دادی با آژانس , داخل و خارج شهر ندارد و ایاب و ذهاب دانش پژوه بعهده اولیا است


۲۷- همراه داشتن برنامه کامپیوتر و کارت شناسایی در هر جلسه کلاس الزامی است


۲۸- والدین اجازه ورود به محیط آموزشی یا کلاس را ندارند


۲۹- دانش آموزان مدارس ابتدایی با رتبه خیلی خوب و  متوسطه اول و دوم با معدل ۱۸ تا ۲۰ از ۳۰ درصد تخفیف و معدل های کمتر از ۱۸  از ۲۰ درصد تخفیف ( طبق جدول زمان بندی می توانند ) برخوردار شوند


۳۰- تعداد جلسات در کلیه سطوح ۱۸ جلسه است و در جلسه آخر,  آزمون پایان ترم برگزار می گردد .


۳۱- در نیمه هر ترم تا پایان همان ترم , ثبت نام ترم بعدی  صورت می گیرد و بر اساس کد دانشجو برنامه کلاس جدید اعلام می گردد و حق  تقدم با افرادی است که شهریه پرداخت و برنامه دریافت می کنند و دانش  پژوهانی که در کلاس حاضر نشده اند, موسسات هیچ تعهدی ندارند


۳۲- کلیه دانش پژوهان باید با حضور دبیر مربوطه به کلاس  وارد و با دبیر از کلاس خارج شوند و مسؤلیت کلاس از ابتدا تا انتها با دبیر  مربوطه می باشد


۳۳- ۱۵ دقیقه تاخیر از شروع هر کلاس , حضور و غیاب  توسط دبیر و مسؤلین موسسه صورت می گیرد و غیبت محاسبه می شود ولی دانش پژوه  می تواند در کلاس حضور داشته باشد


۳۴- کلیه دانش پژو هان باید ۵ دقیقه قبل از شروع کلاس در  موسسه حاضر و اولیا محترم ۱۰ دقیقه قبل از اتمام کلاس ( طبق برنامه  کامپیوتر) می توانند جهت ایاب و ذهاب فرزندانشان حضور داشته باشند


۳۵- کلیه اولیا و دانش پژوهان موظف هستند تلفن ثابت منزل  وتلفن همراه یک نفر از اولیا را به مسؤلین موسسه جهت تماس ضروری اعلام  نمایند